Vedtægter for Skanderborg Cityforening

§ 1.Foreningens navn er Skanderborg City Forening med hjemsted i Skanderborg. Foreningens formål er at virke til fremme af detailhandlen og dermed forbundne interesser.

§ 2.

Adgang til at blive medlem har personer eller firmaer, der driver detailhandel og tilknyttede

erhverv i Skanderborg Kommune. Medlemmerne kan optage i følgende kategorier:

  1. A) Detailhandel
  2. B) Liberale erhverv
  3. C) Hotel og restauration
  4. D) Pengeinstitutter
  5. E) Øvrige

Medlemmer i kategori E kan optages efter bestyrelsens vurdering.

§ 3.

Foreningens medlemmer erlægger et halvårligt kontingent, hvis rammer fastsættes på en generalforsamling.

Kontingentet opkræves med halvdelen to gange årligt i maj og november måned. Bestyrelsen kan – når forholdene taler derfor – fritage et medlem for at svare kontingent, dog ikke for et længere tidsrum end 1 år ad gangen.

§ 4.

Udmeldelse af foreningen må ske skriftligt med 14 dages varsel til en 1. januar eller 1. juli. Medlemmer der er i restance mere end 6 måneder er automatisk udmeldt af foreningen.

§ 5.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Centerforeningen i Butikscentret Bloms Butikker har ret til et og kun et medlem af bestyrelsen. Valget gælder for 2 år, således at der på hvert års ordinære generalforsamling afgår 2 – 3 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær varetager dennes funktioner, samt en sekretær og en kasserer. Formandsposten kan kun tildeles en repræsentant fra detailhandlen.

§ 6.

Bestyrelsen er bemyndiget til:

–  at etablere et samarbejde med eksterne virksomheder/organisationer      og/eller at ansætte lønnet medarbejdere til løsning af foreningens opgaver – jf. de på generalforsamlingerne tiltrådte budgetter.

–  i en tæt dialog med foreningens detailhandelsmedlemmer at igangsætte og gennemføre Skanderborg City markedsføringsaktiviteter, herunder udgivelse af et annonceblad.

§ 7.

Formanden leder forhandlingerne ved alle møder og sammenkomster og lader afholde bestyrelsesmøder, når han finder det fornødent, eller mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Alle sager inden for bestyrelsen afgøres ved afstemning med simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden har ret til at udskyde ethvert spørgsmål til afgørelse på en generalforsamling.

§ 8.

Foreningens bestyrelse udpeger et medlem til bestyrelsen for Skanderborg-Odder – Center for uddannelse for en periode, der er sammenfaldende med valg til byråd.

§ 9

Skanderborg City Forenings særlige fond.

Til foreningens udgifter ved byrummets forskønnelse – eksempelvis julebelysning, legeredskaber, fælles udsmykning – oprettes en opsparing, hvortil medlemmerne årligt skal bidrage med 10 % ud over det årlige kontingent.

Generalforsamlingen kan med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing til konkrete større projekter.

Bestyrelsen kan beslutte, at indtægter af aktiviteter tilfalder opsparingen.

Det skal af en særskilt note i foreningens regnskab fremgå, hvilke indbetalinger og udgifter, der har været, samt den samlede opsparing. Opsparingen skal indsættes på en særskilt konto.

Beslutningen om opsparingens anvendelse træffes af den samlede bestyrelse eller på en generalforsamling.

§ 10

(udgået 16. marts 2016)

§ 11

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden – respektive næstformanden i forening med 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer.

Til køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen.

Kassereren fører – eller lader føre – foreningens regnskab, fører medlemskartotek og sørger for opkrævning af kontingent. Foreningens regnskab er kalenderåret. For hvert regnskabsår lade bestyrelsen kassereren affatte et regnskab med statusopgørelse. Regnskabet og statusopgørelsen revideres at en kritisk revisor, som vælges af generalforsamlingen. Ved revision skal revisor kontrollere de opførte beholdningers tilstedeværelse og forsyne regnskabet med fornøden påtegning. Årsregnskabet og statusopgørelsen, forsynet med revisors påtegning, forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 12

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Enhver generalforsamling ledes at en af denne valgt dirigent.

Afstemninger ved generalforsamlinger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Valg sker ved skriftlig afstemning, medmindre generalforsamlingen på forslag af dirigenten enstemmigt tilsteder en anden fremgangsmåde. Medlemmer i restance har ingen stemmeret.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

–         Valg af dirigent

–         Bestyrelsens årsberetning ved formanden

–         Foreningens regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse

–         Budget for indeværende år – evt. med kontingentforslag – fremlægges

–         Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

–         Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 5

–         Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

–         Valg af kritisk revisor

–         Valg af revisor suppleant (kritisk revisor)

–         Eventuelt

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller på begæring af mindst 10 af foreningens medlemmer. Begæring herom skal ske skriftligt til foreningens formand og angive de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, som derefter vil være at afholde senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 3 ugers frist ved annoncering eller skriftlig indkaldelse, herunder pr. mail. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved brev eller pr mail til medlemmerne.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig og træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, dog med undtagelse af de i § 13 og § 14 nævnte tilfælde.

§ 13.

Forslag til vedtægtsændringer forelægges, efter at bestyrelsen har behandlet dem, for en generalforsamling. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¼ af medlemmerne er mødt og at ¾ af disse stemmer for vedtagelsen. Hvis et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes til ny generalforsamling, hvor sagen da finder sin afgørelse uanset det mødte antal medlemmer, men med den nævnte kvalificerede majoritet. Alle afgørelser indføres i foreningens forhandlingsprotokol.

§ 14.

Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvis en dagsorden indeholder en angivelse af, at et sådant forslag vi blive fremsat. Det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at ¾ af disse stemmer for foreningens opløsning. I øvrigt som for § 13. Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er mødt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor endelig beslutning kan tages uanset de fremmødtes antal og når mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for foreningens opløsning.

§ 15.

Når foreningens opløsning er vedtaget, anvendes dens formue efter nærmere bestemmelse af den generalforsamling, der beslutter opløsningen. Bestemmelsen sker ved simpel stemmeflerhed. En eventuel formue skal henstå i 3 år, inden den anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse. I tilfælde af oprettelse af en ny handelsstandsforening inden for disse 3 år, skal formuen overføres hertil.

Senest ændret på ordinær generalforsamling den 11. marts 2019.

Paul Lorenzen, Advokat, Skanderborg

Dirigent